DERMATOİMMÜNOLOJİ VE ALLERJİ DERNEĞİ
DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1- Dermatoimmünoloji ve Alerji Derneği adıyla bir dernek kurulmuştur.

DERNEĞİN MERKEZİ:
MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara’dadır.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BİÇİMLERİ:

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3- Derneğin amaçları; üyelerinin dermatoimmünoloji alanında araştırma, eğitim, hasta bakımı, tedavi konularında yüksek standartlar içinde bulunmalarını sağlamak, bu alanda çalışan kişilerin teknik ve bilimsel imkanlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BİÇİMLERİ:
MADDE 4- Dernek çalışmalarında kamuya dönük faaliyetler ve kamu yararı önde gelir. Dernek amaçları doğrultusunda çalışırken tüm resmi ve özel kuruluşlarla, gerçek ve tüzel kişilerle, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar, onlardan yardım alır, onlara yardım eder. Gerekli izni almak şartı ile yurtdışı kuruluşlarla da işbirliği yapar.

Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda ve şekilde çalışmalar yapar:
a) Dermatoimmünoloji alanında tanı ve tedavideki yenilik ve gelişmeleri yakından izleyerek üyeleri bilgilendirmek,
b) Üyelerine çeşitli araştırmalar için katkıda bulunmak, miktarı ve verilecek kişi yönetim kurulu tarafından saptanmak koşulu ile yurt içi ve yurt dışı burslar sağlamak,
c) Üyelerine yurtiçi veya yurtdışı konu ile ilgili toplantılara katılabilmeleri için miktarı ve verilecek kişi yönetim kurulu tarafından saptanmak koşulu ile destek sağlamak,
d) Üyelerine, hizmet verdiği kişilere ve dermatoimmünoloji alanında çalışmada bulunanlara amaçları doğrultusunda eğitim vermek ve bu nedenle kongre, seminer, kurs, sempozyum, konferans, panel düzenlemek ve yayınlar yapmak,
e) İmmünolojik kaynaklı deri hastalıkları konusunda her türlü araçla halkı aydınlatmak, bilgilendirmek
f) Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşullara ve kurallara uygun biçimde, Bakanlar Kurulu’nun izniyle, başka devletlerin benzer kurum ve kuruluşlarıyla ilişki kurmak, çalışmalarından yararlanmak, kendi çalışmaları hakkında bilgi vermek, ilgili toplantı kongre ve çalışmalara katılmak, tanınmış uzmanlar ve ilgili kuruluşları çağırmak,
g) Dermatoimmünoloji konusunda çaba gösteren diğer yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile işbirliği yapmak, gerekli gördüğü dernek, vakıf ve federasyon gibi kuruluşları kurmak veya çalışmalarına katılmak.

MADDE 5- Dernek din, siyaset ve amacından başka konuyla uğraşmaz.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN KOŞUL VE ŞEKİLLERİ
DERNEĞE ÜYE OLMA:

MADDE 6- Derneğin iki çeşit üyesi vardır:
a) Asil üyeler: Derneğe Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı ünvanı kazananlar ile Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimi gören araştırma görevlileri asil üye olabilirler.
b) Yabancı uyruklu üyeler: Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı olan yabancı uyruklu üyelerdir. Yabancı uyrukluların asil üyeliklerinde ikamet belgesi aranır ve üyelikleri on gün içinde Valiliğe bildirilir.

Dernek yönetim kurulu, üyelik için üyelik için yapılan müracaatları en az otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Reddedilen başvurular için gerekçe göstermek zorunluluğu yoktur.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

MADDE 7- Derneğe üye olabilmek için;
a) Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyen, 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni kanunda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir,
b) Asil üye olabilmek için Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı ünvanı kazanmak veya Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında uzmanlık eğitimi gören araştırma görevlisi olmak gerekir.
c) Yönetim kurulunca hazırlanan giriş formunu doldurmak gerekir.
Üyelik başvurusu dernek yönetim kurulu tarafından en geç 30 gün içinde karara bağlanır ve karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
MADDE 8- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyelikten ayrılmak isteyenler, bu isteklerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirerek üyelikten ayrılırlar.

Dernek üyeliği aşağıdaki durumlarda yönetim kurulu kararı ile sona erer:
1. Ölüm,
2. Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybetmek,
3. Dernek tüzüğüne aykırı hareket etmek.
Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

DERNEĞİN ORGANLARI, KURULUŞLARI, YETKİ VE GÖREVLERİ
DERNEĞİN ORGANLARI:

MADDE 9- Derneğin organları şunlardır.
1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu,
3. Denetleme Kurulu,

GENEL KURUL:
MADDE 10- Genel Kurul Derneğin en üst, en yetkili organıdır. Derneğin tüm üyelerinden oluşur. Üç yılda bir Mart ayı içinde dernek merkezinin bulunduğu veya yönetim kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde; yönetim kurulunun saptayacağı tarih, ve saatte ve yönetim kurulunun düzenleyeceği gündeme göre toplanır. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı olan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI DÜZENİ, GÜNDEMİ, YÖNETİMİ VE KARAR YETER SAYISI:
MADDE 11- Genel Kurulun toplantısı iki tür olur:
A-Olağan Toplantı: Tüzüğün 10. maddesinde belirtilen sürede ve biçimde yapılan toplantıdır. Olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Gündemde yer almayan hususlar görüşülmez. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. Genel kurul, gündem maddelerinde sıra değişikliği yapabilir ama görüşülmeyen bir maddeyi gündemden çıkaramaz.
B- Olağanüstü Toplantı: Yönetim kurulu ve denetleme kurulunun gerekli görmesi ya da üyelerden beşte birinin yönetim kuruluna ulaşan yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Toplantı isteyen organ ya da üyelerin gündemi de bildirmeleri zorunludur. Denetleme kurulunun veya 1/5 üyenin isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıyı düzenlemezse Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesi uygulanır. Olağan üstü toplantılar için de tüzüğün 10 uncu maddesi uygulanır.
MADDE 12- Genel kurul toplantılarını yönetmek için bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter üye açık oyla seçilir. Toplantıyı genel kurul başkanı yönetir. Sekreter üyeler toplantı tutanağını düzenlerler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Tutanak toplantı sonunda tüm belgelerle birlikte yönetim kuruluna verilir. Genel kurulda kararlar katılan üyelerin yarısının bir fazlasının oyuyla (çoğunlukla) alınır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ:
MADDE 13: Dernek Genel Kurulu aşağıda belirtilen hususlarda yetkili ve görevli kılınmıştır.
1. Yönetim kurulunu ve denetleme kurulunu yedek üyeleri ile birlikte seçmek,
2. Yönetim kurulu ve denetleme kurulu kararlarını görüşmek, karara bağlamak,
3. Bütçe tasarısını görüşüp kesin biçimini vermek,
4. Yönetim kurulunu çalışmalarından ötürü aklamak veya gerekli kovuşturmaya karar vermek,
5. Derneğe gerekli taşınmaz malların alınması ya da elde bulunan taşınır taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek,
6. Derneğin vakıf ve federasyon kurmasına, kurulmuş vakıflara ve federasyona katılmasına karar vermek ve bu yoldaki işlemleri tamamlamak üzere yönetim kurulunu görevlendirmek,
7. Yıllık üyelik aidatlarını belirlemek,
8. Üyelikten çıkarma kararlarını kesinleştirmek,
9. Dernek tüzüğünü değiştirmek,
10. Gerekirse derneğin feshine karar vermek,
11. Tüzüğün Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’un Genel Kurula tanıdığı hak ve yetkileri kullanıp görevler yerine getirmek.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, YETKİ VE GÖREVLERİ:
MADDE 14- Yönetim kurulu genel kurulca 3 yıl süre ile seçilecek 5 asil, 5 yedek üyeden kurulur. Seçim gizli oyla yapılır. Oy pusulasına en az beş (5) adayın adı yazılır en çok oy alan 5 kişi asil üye seçilmiş olur. Yedekler oy sırasına göre saptanır.
Asil üyenin ayrılmasında sıradaki yedek üye yazıyla göreve çağrılır. Oy eşitliğinde ad çekmeye başvurulur.

MADDE 15- Yönetim Kurulu; üyeleri arasında bir dernek başkanı bir dernek başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman üye seçerek görev bölümü yapar. Bu seçim de gizli oyla olur. Yönetim kurulu kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır ve çoğunluk olmadıkça toplantı yapılamaz. Mazeretini toplantı gününden evvel bildirmeksizin üç defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyenler yönetim kurulu kararı ile istifa etmiş sayılır ve yerlerini sırayla yedek üyeler alır. Yedek üyelerle tamamlanmama durumunda Türk Medeni Kanunu’nun 84. maddesi uygulanır.

MADDE 16- Dernek başkanı yönetim kurulu adına derneği temsil eder ve yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Yönetim kurulunun kararlarını uygular ve uygulatır. Dernek görevlilerinin çalışmalarını denetler. Tüzükle verilen görevlerini yerine getirir.
Başkan yardımcısı başkanın yokluğunda ve başkanın isteği üzerine başkana ilişkin görevleri yapar. Çalışmalarında başkana yardım eder.
Sekreter üye derneğin büro işlerinden sorumludur. Toplantı tutanaklarını düzenler defter ve kayıtları tutar. Genel kurula sunulacak çalışma raporu taslağını başkan ve yardımcısı ile birlikte, bütçe taslağını da sayman üye ile birlikte yönetim kuruluna hazırlar. Yönetim kurulu gündemini başkanla birlikte düzenleyip üyelere dağıtır.
Sayman üye derneğin parasal işlerinden sorumludur. İlgili defter ve kayıtları düzenler demirbaşların korunmasını sağlar bütçe tasarısını hazırlar harcamaları her yönetim kurulu toplantısında olursa sunar kararsız gider yapılmamasına çalışır.

MADDE 17- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
A- Derneği temsil eder gerekirse bu konuda geçici olarak bir ada, birkaç üyesine yetki verir ve bu yetkiyle avukat tutar.
B- Üyeliğe almaya, üyelikten çıkmaya, yasaklamaya karar verir.
C- Genel kurul toplantılarına sunulacak raporu bütçe tasarısını hazırlar. Genel kurul toplantılarının gün ve yeriyle gündemini saptar, tüzükte verilen diğer görevleri yerine getirir. Genel kurul kararlarını gerçekleştirir.
D- Yılda en az dört kez toplanarak hazırlanan gündeme göre çalışmalar yapıp karar alır, çalışmalarında başkan, yardımcısı, sekreter ve saymana yardımcı olur, kararların uygulanmasını denetler.
E- Derneğin gelir ve gider işlemlerini yerine getirir.
F- Dernek personelini göreve alır, aylık ücretlerini saptar, görevden çıkarır,
G- Üç ayda bir saymanın gelir giderle ilgili açıklamasını yazılı raporu da inceleyerek dinler gerekli tedbirleri önerir kararlaştırır.
H- Dermatoloji konusunda çalışan kuruluş ve kişilerin çalışmalarını destekler ve bu konuda çağdaş düzeye erişebilmek konusunda işbirliği içinde çaba harcar.
I- Denetçilerin her 12 ayda bir verecekleri raporu inceleyerek gereğini yapar.
J-Derneğin federasyonlara katılma işlemlerini yürütüp gerçekleştirir.

DENETLEME KURULU
MADDE 18- Denetleme kurulu üç asil, 3 yedek üyeden oluşur, seçimi gizli oyla yapılır. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçer. Denetleme kurulu en az altı ayda bir toplanır. Denetleme kurulunda, yönetim kurulunda uygulanan usuller uygulanır. Herhangi bir sebeple boşalan üyelik için sıradaki yedek üye göreve davet edilir ve durum yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Denetleme kurulunun görev süresi 3 yıldır. Denetleme kurulunun görevleri şunlardır:
1. Defterler ve belgeler üzerinde en az üç ayda bir inceleme yapmak ve hazırlayacağı raporu genel kurula sunmak.
2. Yıllık bütçe taslakları hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirmek.
3. Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

DERNEK MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE 19-Dernek işleri gerektirdiği taktirde yönetim kararı ile dernek işlerinin yürütülmesi için bir müdürle, yeteri kadar personel görevlendirilebilir. Bu görevlerin gönüllü hizmetle karşılanması esastır. Ancak gerekirse bu görevler ücretli memurlarca da yürütülebilir.

DERNEK ŞUBELERİ
ŞUBELER:

MADDE 20- Derneğin şubesi yoktur.

İÇ DENETİM, SAYMANLIK, GELİR KAYNAKLARI VE DEFTERLER
MADDE 21- Giderlerin ödenmesini, gelirlerin toplanmasını sayman üye yürütür. Gelirler düzenli sıra no’lu damgalı makbuzlarla toplanır. Denetçiler saymanlık defter ve kayıtlarını her zaman özellikle denetim esnasında önceden haber vererek ya da vermeyerek denetleyebilirler. Derneğin parası yönetim kurulunun uygun göreceği bankalardan birine yatırılır.

MADDE 22- Çalışmalar nedeniyle yönetim kurulu kararına bağlı giderler belgeleri alınarak sayman tarafından bütçe olanakları içinde miktarı ne olursa olsun yapılır.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI
MADDE 23- Derneğin gelir kaynakları şunlardır.
1. Üyelerin giriş ve yıllık aidatları
2. Dernek çalışmalarından elde edilecek gelirler (toplantılar, geziler, sergiler, yayınlar, yarışmalar, eğlenceler, piyango v.b)
3. Dernek mallarından sağlanan gelirler.
4. Dernekler kanununa göre toplanacak bağış ve yardımlar.

AİDATLAR:
MADDE 24- Yıllık aidat üye başına 20 YTL dir ve bu aidat aylara bölünerek alınabilir. Giriş aidatı olarak 20 YTL alınır. Giriş aidatını bir ay içinde ödemeyen üyelerin üyeliğe kaydı hükümsüz sayılır. Giriş ve yıllık aidatlar genel kurul tarafından gerekirse yeniden düzenlenir.

Çeşitli Hükümler:
MADDE 25- Dernek yönetim kurulu ilgili kanun ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü konuda yönetmelikler yapmaya yetkilidir.
MADDE 26- Dernek yönetim kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmeyebilir.
MADDE 27- Derneğin basınla olan ilişkilerini yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği kişiler düzenler.
MADDE 28- Herhangi bir sebeple göreve çağrılan yedek üyeler, ayrılan asil üyelerin görev sürelerini tamamlarlar.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE 29- Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurula katılan üyelerin 2/3 olumlu oyuyla gerçekleşir.

DERNEĞİN FESHİ:
MADDE 30- Derneğin feshine ancak genel kurul oy hakkı bulunan üyelerinin 2/3 ünün toplantıda bulunması koşuluyla karar verilebilir. Bu sayıda üye toplanmamışsa tüzüğe göre ikinci kez toplantı çağrısı yapılır ve katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak kaydı ile katılanların 2/3 oyuyla fesih kararı alınır. Fesih Halinde derneğin mal varlığı Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanır. Fesih durumu yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde valiliğe yazı ile bildirilir.
MADDE 31- Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda Dernekler Kanunu ile Medeni Kanundaki kurallar uygulanır.

BORÇLANMA USULLERİ:
MADDE 32- Derneğin yönetim kurulu borçlanmak için genel kurulu toplantıya çağırır. Borçlanma önerisinin şeklini ve miktarını genel kurulun onayına sunar. Borçlanma önerisinin genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğu ile onaylanması zorunludur. Bu onay sonrası genel kurul tarafından yönetim kuruluna belirtilen borçlanmayı yapmak için yetki verilir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:
Dernek organlarını oluşturana kadar derneği yönetecek olan geçici yönetim kurulu listesi aşağıda belirtilmiştir.
Başkan: Dr. Nilgün ATAKAN
Başkan Yardımcısı: Dr. Başak YALÇIN
Sekreter: Dr. Gülşen AKOĞLU
Sayman: Dr. Sibel DOĞAN GÜNAYDIN
Üye: Dr. Nilgün ŞENTÜRK